• Aplikasi Penulisan Artikel Jurnal

  • (Average rating 5.00 / 1 ratings / 0 reviews)

  RM 40.00

  Product Unavailable. For enquiry, please email to contact@mph.com.my

  • Category : PENULISAN
  • ISBN Code: 9789670942100
  • Format : Paperback
  • By (Author): Othman Talib
  • Publisher: MPWS
  • Published Date: 01 Jan 2017

   

  * Discount valid for Online Purchase(s) only. Not applicable for purchases at MPH outlets.
  Price may change from time to time as advised by the publishers

Buku wajib dimiliki pelajar pascasiswazah & penyelidik muda.

Tesis ke artikel?

Menulis artikel yang bersifat akademik dari satu kajian ataupun membuat ulasan (review) artikel satu-satu isu dari kajian-kajian lepas bukanlah sesuatu yang mudah kepada pelajar pascasiswazah (peringkat pengajian sarjana dan kedoktoran) mahupun penyelidik muda. Menulis artikel sukar bagi kumpulan novis ini kerana mereka tidak ada pengetahuan dalam selok belok penulisan artikel yang sistematik sedangkan penerbitan artikel telah menjadi pra-syarat kenaikkan pangkat serta Key Performance Index, KPI bagi kumpulan tersebut.
 
Artikel yang dibincangkan dalam buku ini merujuk kepada artikel ilmiah yang disediakan oleh pelajar pascasiswazah serta penyelidik muda untuk tujuan penerbitan dalam jurnal.  Artikel ini biasanya ditulis berasaskan dapatan dari satu kajian peringkat sarjana atau kedoktoran atau hasil dari satu kajian  di bawah pembiayaan geran penyelidikan. Situasi ini menjadikan penulisan artikel lebih mudah kerana pelajar pascasiswazah atau penyelidik tersebut telahpun mempunyai dapatan kajian. Penulisan artikel boleh sahaja bersumberkan manuskrip tesis, laporan projek mahupun proposal dengan data atau dapatan yang diperolehi dari satu kajian. Jika anda berminat untuk mengulas artikel-artikel lepas dan menghasilkan ulasan artikel (article review), anda juga boleh memanfaatkan konsep yang dicadangkan dalam buku ini.
 
Sayugia disebutkan di sini bahawa banyak contoh-contoh perkataan, penyataan, ayat dan keratan artikel dalam buku ini ditulis dalam Bahasa Inggeris tanpa berniat merendahkan Bahasa Melayu. Tambahan, seorang penyelidik muda bukan sahaja menulis artikel dalam bahasa Melayu sebaliknya lebih kerap menulis dalam Bahasa Inggeris
 
Artikel ilmiah adalah kupasan satu dapatan yang fokus kepada sesuatu pernyataan masalah atau isu. Jika tesis mengkaji pernyataan masalah dari beberapa aspek, artikel ilmiah yang dihasilkan dari tesis tersebut boleh difokuskan kepada salah satu aspek pernyataan masalah yang dikaji dengan syarat tindakan ini tidak menyebabkan data yang pincang yang membawa kepada lemahnya kupasan dalam artikel. Anda juga boleh mengekalkan pernyataan masalah dalam tesis namun memberi fokus hanya kepada dapatan yang penting (crucial) sahaja, berbanding dengan tesis asal yang perlu melaporkan semua dapatan yang diperolehi. Bagi penulisan manuskrip artikel untuk penerbitan, anda juga perlu mengikuti format penulisan artikel yang ditetapkan oleh penerbit termasuklah saiz font, caption, jadual, rajah, rujukan serta line spacing.

 Goodreads Reviews

(Average rating 5.00 / 1 ratings / 0 reviews)

Bestsellers in PENULISAN

MPH - Aplikasi Penulisan Artikel Jurnal ISBN - 9789670942100