Security Alert!

Selamat datang ke MPHONLINE.COM. Dengan mengakses mana-mana Laman MPHONLINE.COM atau jika anda membeli mana-mana produk di Laman MPHONLINE.COM, termasuk tetapi tidak terhad kepada mewujudkan akaun, memuat turun perisian atau kandungan digital (termasuk aplikasi yang dibangunkan oleh pihak-pihak yang MPHONLINE.COM atau ketiga) dari MPHONLINE.COM tapak, menyertai mana-mana masyarakat MPHONLINE.COM interaktif dalam talian, seperti MPH Readers Circle (BSMM), posting disemak semula atau mewujudkan profil, atau sebaliknya menyertai, melihat, melawat atau menyumbang kepada forum pengguna MPHONLINE.COM atau chat atau lain-lain ciri-ciri interaktif (jika ada) (selepas ini disebut secara kolektif sebagai "Perkhidmatan MPHONLINE.COM"), anda, sebagai pengguna Laman MPHONLINE.COM ("anda" atau "Pengguna"), dianggap telah menerima dan bersetuju untuk diikat oleh dan mematuhi Syarat-syarat Perkhidmatan yang disenaraikan di bawah.


Jika anda membeli mana-mana produk di Laman MPHONLINE.COM, anda bersetuju untuk terikat di sisi undang-undang oleh kontrak tambahan dan berasingan elektronik jualan ("Syarat-syarat Jualan") yang boleh disimpulkan apabila MPHONLINE.COM menerima pesanan anda melalui pos mengesahkan bahawa iatelah dihantar produk kami.
MPHONLINE.COM menawarkan anda keupayaan untuk membeli, menyemak imbas, atau memuat turun kandungan digital seperti buku elektronik (eBook "), majalah digital, akhbar digital, jurnal digital, majalah berkala, aplikasi (termasuk aplikasi yang dibangunkan oleh pihak-pihak yang MPHONLINE.COM atau ketiga), dan kandungan lain yang digital seperti yang ditentukan oleh MPHONLINE.COM dari semasa ke semasa dari dan melalui Laman MPHONLINE.COM (individu dan kolektif, "kandungan Digital").


Umumnya anda boleh menyemak imbas, pratonton, atau mencari Kandungan Digital tanpa perlu membeli atau memuat turun Kandungan Digital. Untuk membeli dan / atau memuat turun Kandungan Digital, anda mesti terlebih dahulu membuka akaun MPHONLINE.COM; menyediakan maklumat kad kredit yang sah dan alamat bil anda MPHONLINE.COM; dan / atau memasang perisian pembaca MPHONLINE.COM permohonan elektronik ("Perisian eReader MPHONLINE.COM") dan / atau mana-mana perisian pihak ketiga ke dalam komputer anda atau membaca peranti elektronik. Dalam kes terdahulu, pada masa pemasangan, geran MPHONLINE.COM anda bukan eksklusif, lesen dibatalkan untuk memuat turun dan membuat peribadi, bukan komersial penggunaan Perisian eReader MPHONLINE.COM semata-mata bagi tujuan memuat turun, pembelian, mengakses , membaca dan menggunakan Kandungan Digital, semua tertakluk kepada terma dan syarat-syarat Perjanjian Lesen Perisian Akhir eReader MPHONLINE.COM pengguna. Penggunaan Perisian eReader MPHONLINE.COM pada komputer anda atau membaca peranti elektronik, adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat MPHONLINE.COM di sini.


MPHONLINE.COM berhak secara automatik mengemas kini, mengubah dan / atau memasang semula Perisian eReader MPHONLINE.COM. Perisian eReader MPHONLINE.COM adalah tertakluk kepada sekatan dan / atau pembatalan untuk tujuan keselamatan atau maksud lain sebagaimana yang ditentukan oleh MPHONLINE.COM.

MPHONLINE.COM berhak untuk mengubahsuai atau menamatkan persembahan mana-mana Kandungan Digital pada bila-bila masa. Jika satu unit Kandungan Digital menjadi tidak ada atas sebab-sebab sebelum memuat turun tetapi selepas pembelian, cara terbaik dan tunggal yang anda adalah bayaran balik harga belian yang dibayar bagi apa-apa Kandungan Digital.

Dalam kes di mana selepas pelanggan yang dibeli dan berjaya memuat turun Kandungan Digital, muat turun lanjut mungkin tidak boleh diterima pakai dan tidak membayar balik mungkin; bergantung kepada terma dan syarat-syarat penerbit.

Anda tidak boleh (i) mengubah suai, mengubah, menduplikasi, menghasilkan semula, menyalin, mengedarkan salinan, membuka, kejuruteraan berbalik, mencontohi, menyusun semula, atau mengganggu Perisian eReader MPHONLINE.COM atau Kandungan Digital (ii) membuat kerja terbitan daripada atauPerisian eReader MPHONLINE.COM atau Kandungan Digital (iii) memintas, mengubahsuai, mengganggu, mengalahkan atau memintasi apa-apa komponen-komponen keselamatan, kaedah-kaedah khas atau aplikasi lain yang melindungi Perisian eReader MPHONLINE.COM atau Kandungan Digital (iv) penggunaan apa-apa robot, spider, pelombong data, crawler, scraper atau cara berautomasi lain untuk akses atau indeks Kandungan Digital atau mana-mana bahagiannya, termasuk tetapi tidak terhad kepada metadata mana-mana yang berkaitan dengan Kandungan Digital atau (v) sewa, pinjaman, pajakan,sublesen, pemindahan, rangkaian, mengeluarkan semula, memaparkan, mengedar, atau membuat apa-apa Kandungan Digital yang disediakan kepada mana-mana pihak ketiga.

Lesen dan Had:
MPHONLINE.COM menghadkan anda untuk mengakses dan secara peribadi menggunakan kandungan laman web ini MPHONLINE.COM ("Kandungan"), yang termasuk Kandungan Digital, sebagaimana yang ditakrifkan di atas syarat yang lesen yang tersebut di atas tidak termasuk apa-apa hak untuk:
" mengubahsuai, memuat turun, menghasilkan semula, menyalin, atau menjual semula Tapak MPHONLINE.COM, Kandungan atau mana-mana bahagian atau apa-apa derivatif;

  •  komersial menggunakan Laman MPHONLINE.COM, Kandungan atau mana-mana terbitan bahagian;
  • menyalin atau memuat turun mana-mana akaun Pengguna atau profil maklumat untuk faedah mana-mana pihak ketiga;
  • membolehkan kelantangan yang tinggi, automatik, proses elektronik yang memohon kepada Laman MPHONLINE.COM atau sistem, Kandungan atau mana-mana bahagian atau apa-apa derivatif;
  • menggunakan robot mana-mana, labah-labah, data pelombong, crawler, scraper atau cara berautomasi lain untuk akses atau indeks Laman MPHONLINE.COM atau sistem, Kandungan atau mana-mana bahagian atau apa-apa terbitan bagi apa-apa maksud;
  • mengganggu atau cuba mengganggu kerja yang sepatutnya Laman MPHONLINE.COM;
  • memintas apa-apa langkah MPHONLINE.COM yang digunakan untuk mencegah atau menyekat akses kepada mana-mana bahagian laman web ini MPHONLINE.COM, Kandungan atau mana-mana bahagian atau apa-apa derivatif;
  • rangka atau teknik framing untuk menyertakan tanda dagangan, logo, atau maklumat lain proprietari (termasuk imej, teks, susun atur halaman, atau bentuk) MPHONLINE.COM;
  • menggunakan nama MPHONLINE.COM, tanda niaga, tanda perkhidmatan atau logo dalam mana-mana tag meta atau mana-mana "teks tersembunyi" atau
  • menyusun, mempakej semula, menyebarkan atau sebaliknya menggunakan data yang diekstrak dari laman web ini MPHONLINE.COM.


Perkara di atas adalah dilarang, hak untuk melakukan apa-apa perkara di atas hendaklah menghendaki persetujuan MPHONLINE.COM 'bertulis (yang mungkin termasuk perjanjian bertulis yang ditandatangani oleh wakil yang diberi kuasa daripada MPHONLINE.COM). Sebarang penggunaan tanpa kebenaran Laman MPHONLINE.COM, Kandungan atau mana-mana bahagian atau apa-apa derivatif hendaklah menamatkan apa-apa lesen atau kebenaran yang diberikan oleh MPHONLINE.COM.

Tanda Dagangan (Trademarks)
Anda mengakui bahawa Tapak MPHONLINE.COM mengandungi Kandungan, termasuk Kandungan Digital, sebagaimana yang ditakrifkan di atas, yang dilindungi oleh hak cipta, tanda dagang, rahsia perdagangan, atau lain-lain hak proprietari, dan bahawa hak-hak ini adalah sah dan dilindungi dalam semua bentuk, media dan teknologi yang sedia ada sekarang atau selepas ini dibangunkan. MPHONLINE.COM memiliki hak cipta dalam pemilihan, penyelarasan, perkiraan, dan peningkatan Kandungan itu di Laman MPHONLINE.COM. Anda tidak boleh mengubahsuai, mengeluarkan, memadam, menambah, menambah, menerbitkan, menghantar, mengambil bahagian dalam pemindahan atau penjualan, mencipta karya terbitan daripada, atau dalam apa-apa cara mengeksploitasi mana-mana Kandungan, keseluruhan atau sebahagian. Anda tidak boleh memuat naik, mengepos, mengeluarkan semula, atau mengedarkan dalam Kandungan apa-apa cara, termasuk Kandungan Digital dan Perisian eReader MPHONLINE.COM, dilindungi oleh hak cipta, atau hak proprietari yang lain, tanpa mendapat kebenaran daripada pemilik hak cipta atau hak kewajaran yang lain. Dalam tambahan kepada sebelum ini, menggunakan mana-mana Kandungan perisian akan ditadbir oleh terma-terma dan mana-mana perjanjian lesen perisian yang disertakan dengan perisian sedemikian.

Kandungan Pihak Ketiga
MPHONLINE.COM adalah pengedar dan bukan penerbit kandungan, termasuk kandungan digital, sebagaimana yang ditakrifkan di atas, yang disediakan oleh pihak ketiga dan pengguna. MPHONLINE.COM tidak mempunyai kawalan editorial ke atas Kandungan tersebut. MPHONLINE.COM tidak bertanggungjawab untuk kajian semula kandungan, termasuk Kandungan Digital dan mana-mana posting, disiarkan atau komunikasi mana-mana maklumat, data, perisian, gambar, graf, video, typefaces, grafik, muzik, bunyi, dan bahan-bahan lain yang diwujudkan oleh pengguna melalui MPHONLINE COM interaktif dalam talian komuniti (jika ada) (selepas ini dirujuk sebagai "Kandungan User Created"). Mana-mana pendapat, nasihat, penyata, perkhidmatan, tawaran, atau maklumat lain sebagai sebahagian Kandungan, termasuk Kandungan Digital dan pengguna Created Content, dinyatakan atau disediakan oleh pihak ketiga, termasuk pengguna lain, mana-mana penulis atau pengedar bagi setiap dan bukan MPHONLINE.COM dan / atau orang-orang yang menyediakan produk atau perkhidmatan kepada pelanggan MPHONLINE.COM sama ada secara langsung atau melalui MPHONLINE.COM ("Pembekal MPHONLINE.COM"), kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada MPHONLINE.COM mahupun mana-mana Pembekal MPHONLINE.COM membuat apa-apa perwakilan, waranti atau menjamin ketepatan, kesempurnaan, atau kebergunaan mana-mana kandungan mana-mana pihak ketiga melainkan jika dinyatakan dengan jelas. Dalam banyak keadaan, Kandungan, termasuk Kandungan Digital dan pengguna Created Kandungan, yang boleh didapati melalui Laman mewakili pendapat dan pertimbangan pihak ketiga MPHONLINE.COM yang menyediakan Kandungan tersebut. MPHONLINE.COM atau mana-mana Pembekal MPHONLINE.COM tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kehilangan, kerosakan atau kemudaratan yang disebabkan oleh kebergantungan kepada maklumat yang diperolehi melalui Panduan Tapak MPHONLINE.COM. Adalah menjadi tanggungjawab pengguna untuk menilai ketepatan, kesempurnaan atau kebergunaan maklumat, pendapat, nasihat, atau Kandungan, termasuk Kandungan Digital dan User Created Kandungan yang boleh didapati melalui Laman MPHONLINE.COM.

Penerangan Produk
Barangan yang ditawarkan untuk dijual pada MPHONLINE.COM mengandungi penerangan yang diberikan secara langsung oleh penerbit, pengeluar atau pengedar barang itu. MPHONLINE.COM tidak mewakili atau menjamin bahawa perihalan barang-barang tersebut adalah tepat atau lengkap.

JIKA PENGGUNA membeli ITEM SATU DARIPADA MPHONLINE.COM YANG TIDAK SEPERTI YANG DITERANGKAN DI LAMAN MPHONLINE.COM, REMEDI SENDIRI DAN EKSKLUSIF PENGGUNA ADALAH UNTUK KEMBALIKAN ITEM TERSEBUT DALAM SYARAT yang tidak digunakan BAGI BALIK A HARGA BELI DALAM 7 HARI DARI TARIKH PENGHANTARAN. PELANGGAN akan menanggung kos PENGHANTARAN RETURN / CAJ POS.

NOTIS
Keizinan pengguna untuk menerima komunikasi elektronik dari MPHONLINE.COM, sama ada yang dialamatkan kepada alamat e-mel yang berkaitan dengan akaun MPHONLINE.COM pengguna itu atau yang dicatatkan pada Laman MPHONLINE.COM. Pengguna mengakui dan bersetuju bahawa mana-mana komunikasi melalui e-mel atau dengan posting di Laman ini MPHONLINE.COM memenuhi apa-apa kehendak undang-undang bahawa komunikasi tersebut dibuat secara bertulis

Sekatan ke atas Pegawai dan Kakitangan Kumpulan MPH
Semua pegawai dan kakitangan MPH Group Syarikat adalah dilarang daripada mengambil bahagian dalam apa-apa pertandingan, pengundian atau permainan yang dijalankan ke atas tapak MPHONLINE.COM.

Nama login (ID Pengguna) dan Kata Laluan
Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengekalkan kerahsiaan nama log masuk anda (ID Pengguna) dan kata laluan dari orang lain. Anda tidak boleh mendedahkan kata laluan anda kepada mana-mana orang lain. Anda bertanggungjawab untuk penggunaan akaun anda, sama ada atau tidak dibenarkan oleh anda.

Anda hendaklah dengan serta-merta memberitahu MPHONLINE.COM jika ia datang untuk pengetahuan anda bahawa kata laluan telah dikompromi atau telah wujud penggunaan tanpa kebenaran daripada akaun anda.

MPHONLINE.COM tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan apa-apa jenis yang dialami oleh anda sebagai akibat daripada penggunaan tanpa kebenaran nama login dan kata laluan.

Nilai Mata (Point)
Hanya ahli MPH Readers Circle (MRC) akan layak untuk dianugerahkan nilai mata oleh MPHONLINE.COM. Anda akan layak untuk dianugerahkan nilai mata selaras dengan terma dan syarat-syarat keahlian MRC dan apabila selesai transaksi. MPHONLINE.COM berhak untuk mengubah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan peruntukan mata dari semasa ke semasa. Sebarang mata yang diberikan kepada anda oleh MPHONLINE.COM adalah muktamad.

Dasar Privasi
MPHONLINE.COM boleh mendedahkan kepada pihak ketiga maklumat tertentu agregat yang terkandung dalam permohonan pendaftaran anda, tetapi MPHONLINE.COM tidak akan mendedahkan kepada mana-mana individu nama anda, alamat, alamat e-mel, atau nombor telefon tanpa persetujuan anda kecuali setakat yang perlu atau sesuai untuk mematuhi undang-undang atau dalam prosiding undang-undang.

 

Sekiranya terdapat sebarang permasalahan dan kekeliruan mengenai polisi ini, terma dan syarat dalam Bahasa Inggeris akan di rujuk sebagai makluman terakhir  

SSL Certificates MasterCard VeriSign Verified Visa Twitter Click Facebook MPHClick Payment Option